Přeskočit na obsah

„Sami, môžeme urobiť tak málo, spoločne môžeme hýbať horami“
– Helen Keller

Martinský Klub medikov je nezisková organizácia založená v roku 1996 združujúca študentov všeobecného lekárstva a taktiež nelekárskych študijných odborov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Naším cieľom je vytvoriť priestor, v ktorom môžu budúci zdravotníci rásť nielen odborne ale aj ľudsky, kde vedia zlepšovať svoje schopnosti, vzdelávať sa a čo je najdôležitejšie, svojou činnosťou tak dokážu pomáhať najviac zraniteľným skupinám.

V rámci našich aktivít sa snažíme o zlepšenie kvality vzdelávania v medicíne, šírenie osvety v témach týkajúcich sa zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, edukáciu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a taktiež sa venujeme otázkam ľudských práv a mieru.

  Martinský Klub medikov je podporovaný Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine. Spolupracujeme tiež s Univerzitnou nemocnicou v Martine, Ligou proti rakovine, mestom Martin a ďalšími inštitúciami. 

NAŠA VÍZIA


Naším cieľom je zjednotiť študentov medicíny na JLF UK v spoločnom úsilí o pomoc druhým, o zlepšenie verejného zdravia a zároveň v dosiahnutí najkvalitnejšieho vzdelania, ktoré im umožní vykonávať lekárske povolanie kvalifikovane s ľudským prístupom k pacientom a v súlade s etickými hodnotami.

NAŠA MISIA


Spoločnými silami sa snažíme edukovať verejnosť od najmenších detí po seniorov, o dôležitosti prevencie fyzického, ale aj mentálneho zdravia. Šírime osvetu prostredníctvom rôznych kanálov, od dobročinných akcií až po online kampane. Taktiež sa snažíme zvyšovať kvalitu výučby na JLF UK a spoločne s fakultou a ďalšími organizáciami tvoríme rozvojové projekty pre medikov a študentov ošetrovateľstva, na zatraktívnenie a zefektívnenie nášho štúdia.

MKM je podľa oblastí záujmov rozdelený na Stále komisie – “Standing Committees”:

Martinský Klub medikov je súčasťou Slovenskej asociácie študentov medíciny (SloMSA), ktorá je mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou a zastupujúcou študentov medicíny na štyroch slovenských lekárskych fakultách.   

Ponúka priestor pre realizáciu študentov, ktorí chcú byť kvalitne pripravení na vykonávanie lekárskeho povolania, chcú, aby medicína bola férová pre všetkých a sú pripravení využívať svoje znalosti na zlepšovanie verejného zdravia na Slovensku. Študenti lekárskych fakúlt sa pravidelne 2x ročne stretávajú na Valnom zhromaždení, ktoré je najvyšším orgánom činnosti SloMSA. SloMSA je v pravidelnom kontakte s organizáciami ako MZ SR a SLK.

Valné zhromaždenie SloMSA v Košiciach

SloMSA je členskou organizáciou IFMSA – International Federation of Medical Students Associatons, ktorá spája asociácie študentov medicíny po celom svete a je oficiálne uznaná zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ako medzinárodné fórum študentov medicíny.

IFMSA je najväčšia študentská organizácia na svete a združuje študentov z viac ako 130 krajín. Vďaka tomu sa môžu naši členovia zúčastňovať na medzinárodných konferenciách, rôznych vzdelávacích tréningoch a workshopoch, klinických či výskumných stážach v zahraničí či General assemblies IFMSA, vzdelávať sa a cestovať.

Martinský klub medikov združuje študentov všeobecného lekárstva Jesseniovej lekárske fakulty v Martine od svojho založenia v roku 1996.Fakulta ponúka priestory internátu, akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska pre stretávanie sa a organizovanie rôznych workshopov, či seminárov.

Študenti sa tešia neustálej podpory zo strany fakulty pre mladých medikov v rozvíjaní ich potenciálu a podávaní pomocnej ruky, nielen v oblasti motivácie, ale aj finančnej podpory, či priamo samotnými zamestnancami fakulty, ktorí si nájdu čas a zabezpečia vedenie seminárov pre študentov.

PREDSEDNÍCTVO

Viktória Papcunová

Predseda MKM

Emailpredseda@mkm-slomsa.com

Amy van Brecht

Vice-prezident pre interné záležitosti

Emailvpi@mkm-slomsa.com

Jana Baťková

Vice-prezident pre externé záležitosti

Emailvpe@mkm-slomsa.com

Martin Petrovský

Hospodár

Emailhospodar@mkm-slomsa.com

SPONZORING

Chceli by ste podpoRiť našu prácu ?


Martinský klub medikov ako občianske združenie je závislé na finančnej podpore z iných strán. Najväčším podporovateľom je naša Jesseniova lekárska fakulta v Martine, avšak podporiť nás môže každý prostredníctvom 2% z dane. Ak vás zaujali naše projekty a aktivity zamerané na osvetovú, charitatívnu činnosť a vzdelávanie, budeme radi ak sa stanete naším sponzorom. Budeme vďační za jednorázovú pomoc, ale aj za dlhodobú spoluprácu.

Pre bližšie informácie a výhodách spojených so sponzoringom neváhajte sa obratiť na hospodára MKM:
Ondrej Šútor hospodar@mkm-slomsa.com

Naše najväčšie výdavky sú spojené práve s poplatkami na medzinárodných udalostiach, kde chodia naši študenti získavať nové skúsenosti, kooperovať sa so zahraničnými partnermi a naberať inšpiráciu. Finančne nákladné je aj organizovanie charitatívnych akcií, osvetová činnosť s výrobou informačných materiálov a vzdelávanie nielen širokej verejnosti, ale aj študentov medicíny.


Martinský klub medikov
IČO: 35677317

IBAN: SK64 0900 0000 0051 5161 6956
SWIFT: GIBASKBX

Zoznam našich podporovateľov a sponzorov